Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2019-12-12 13시 보통 55 O₃ 보통 56 O₃ 보통 59 O₃ 보통 57 O₃ 보통 58 O₃
2019-12-12 12시 보통 55 O₃ 보통 55 O₃ 보통 58 O₃ 보통 56 O₃ 보통 58 O₃
2019-12-12 11시 보통 54 O₃ 보통 53 O₃ 보통 57 O₃ 보통 55 O₃ 보통 57 O₃
2019-12-12 10시 보통 53 O₃ 보통 52 PM-10 보통 56 O₃ 보통 54 O₃ 보통 56 O₃
2019-12-12 09시 보통 52 PM-10 보통 54 PM-10 보통 54 PM-10 보통 53 O₃ 보통 56 O₃
2019-12-12 08시 보통 55 PM-10 보통 57 PM-10 보통 56 PM-10 보통 54 O₃ 보통 55 O₃
2019-12-12 07시 보통 58 PM-10 보통 61 PM-10 보통 61 PM-2.5 보통 56 O₃ 보통 56 O₃
2019-12-12 06시 보통 62 PM-10 보통 63 PM-10 보통 66 PM-2.5 보통 59 PM-2.5 보통 58 PM-10
2019-12-12 05시 보통 65 PM-10 보통 66 PM-10 보통 74 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 69 PM-2.5
2019-12-12 04시 보통 72 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 85 PM-2.5 보통 85 PM-2.5 보통 85 PM-2.5
2019-12-12 03시 보통 85 PM-2.5 보통 90 PM-2.5 보통 92 PM-2.5 보통 92 PM-2.5 보통 100 PM-2.5
2019-12-12 02시 보통 92 PM-2.5 보통 95 PM-2.5 보통 97 PM-2.5 보통 97 PM-2.5 나쁨 116 PM-2.5
2019-12-12 01시 보통 95 PM-2.5 보통 97 PM-2.5 나쁨 101 PM-2.5 보통 97 PM-2.5 나쁨 116 PM-2.5
2019-12-11 24시 보통 97 PM-2.5 나쁨 101 PM-2.5 나쁨 109 PM-2.5 보통 100 PM-2.5 나쁨 128 PM-2.5
2019-12-11 23시 나쁨 105 PM-2.5 나쁨 109 PM-2.5 나쁨 112 PM-2.5 나쁨 109 PM-2.5 나쁨 135 PM-2.5
2019-12-11 22시 나쁨 120 PM-2.5 나쁨 120 PM-2.5 나쁨 120 PM-2.5 나쁨 124 PM-2.5 나쁨 143 PM-2.5
2019-12-11 21시 나쁨 147 PM-2.5 나쁨 189 PM-2.5 나쁨 135 PM-2.5 나쁨 220 PM-2.5 나쁨 227 PM-2.5
2019-12-11 20시 나쁨 239 PM-2.5 나쁨 227 PM-2.5 나쁨 143 PM-2.5 나쁨 250 PM-2.5 매우나쁨 273 PM-2.5
2019-12-11 19시 매우나쁨 258 PM-2.5 나쁨 243 PM-2.5 나쁨 147 PM-2.5 나쁨 247 PM-2.5 매우나쁨 285 PM-2.5
2019-12-11 18시 나쁨 247 PM-2.5 나쁨 247 PM-2.5 나쁨 132 PM-2.5 나쁨 227 PM-2.5 매우나쁨 277 PM-2.5
2019-12-11 17시 나쁨 158 PM-2.5 나쁨 216 PM-2.5 보통 100 PM-2.5 나쁨 120 PM-2.5 나쁨 239 PM-2.5
2019-12-11 16시 - - 나쁨 109 PM-2.5 보통 85 O₃ 보통 79 O₃ 나쁨 105 PM-2.5
2019-12-11 15시 - - 보통 80 O₃ 보통 89 O₃ 보통 80 O₃ 보통 83 O₃
2019-12-11 14시 - - 보통 81 O₃ 보통 80 O₃ 보통 73 O₃ 보통 85 O₃
2019-12-11 13시 - - 보통 73 O₃ 보통 73 O₃ 보통 68 O₃ 보통 79 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항