Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2019-02-16 14시 보통 79 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 64 O₃ 보통 69 PM-2.5 보통 79 PM-2.5
2019-02-16 13시 보통 79 PM-2.5 보통 82 PM-2.5 보통 64 O₃ 보통 69 PM-2.5 보통 74 PM-2.5
2019-02-16 12시 보통 77 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 63 O₃ 보통 66 PM-2.5 보통 74 PM-2.5
2019-02-16 11시 보통 74 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 64 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 72 PM-2.5
2019-02-16 10시 보통 72 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 69 PM-2.5
2019-02-16 09시 보통 72 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 74 PM-2.5
2019-02-16 08시 보통 77 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 77 PM-2.5
2019-02-16 07시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 79 PM-2.5
2019-02-16 06시 보통 90 PM-2.5 보통 82 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 85 PM-2.5
2019-02-16 05시 보통 92 PM-2.5 보통 85 PM-2.5 보통 64 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 85 PM-2.5
2019-02-16 04시 보통 92 PM-2.5 보통 85 PM-2.5 보통 58 O₃ 보통 74 PM-2.5 보통 85 PM-2.5
2019-02-16 03시 보통 87 PM-2.5 보통 82 PM-2.5 보통 59 O₃ 보통 72 PM-2.5 보통 79 PM-2.5
2019-02-16 02시 보통 77 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 58 O₃ 보통 61 O₃ 보통 69 PM-2.5
2019-02-16 01시 보통 66 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 61 O₃ 보통 60 O₃ 보통 62 O₃
2019-02-15 24시 보통 64 O₃ 보통 69 PM-2.5 보통 61 O₃ 보통 62 O₃ 보통 64 O₃
2019-02-15 23시 보통 64 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 58 O₃ 보통 62 O₃ 보통 66 O₃
2019-02-15 22시 보통 64 O₃ 보통 66 PM-2.5 보통 63 O₃ 보통 63 O₃ 보통 67 O₃
2019-02-15 21시 보통 66 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 61 O₃ 보통 63 O₃ 보통 67 O₃
2019-02-15 20시 보통 69 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 63 O₃ 보통 63 O₃ 보통 64 O₃
2019-02-15 19시 보통 69 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 57 O₃ 보통 64 PM-2.5 보통 64 O₃
2019-02-15 18시 보통 69 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 54 O₃ 보통 63 O₃ 보통 65 O₃
2019-02-15 17시 보통 64 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 57 O₃ 보통 63 O₃ 보통 67 O₃
2019-02-15 16시 보통 61 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 58 O₃ 보통 62 O₃ 보통 64 O₃
2019-02-15 15시 보통 69 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 62 O₃ 보통 69 PM-2.5 보통 64 O₃
2019-02-15 14시 보통 74 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 67 O₃ 보통 74 PM-2.5 보통 65 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항