Menu Skip

프린트하기

항목별 대기오염도

측정항목 :
기간 :

CAI 최근24시간 조회결과


단위 : PM-10(㎍/㎥), PM-2.5(㎍/㎥), O3(ppm), NO2(ppm), CO(ppm), SO2(ppm)
좋음좋음 보통보통 나쁨나쁨 매우나쁨매우나쁨
측정시간 이도동 대표물질 연동 대표물질 동홍동 대표물질 성산 대표물질 대정 대표물질
2019-04-22 19시 보통 81 O₃ 보통 81 PM-10 보통 81 O₃ 보통 79 PM-2.5 보통 83 O₃
2019-04-22 18시 보통 77 PM-10 보통 83 PM-10 보통 78 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 79 O₃
2019-04-22 17시 보통 83 O₃ 보통 82 PM-10 보통 81 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 85 O₃
2019-04-22 16시 보통 82 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 83 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 82 O₃
2019-04-22 15시 보통 81 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 80 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 83 O₃
2019-04-22 14시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 80 O₃ 보통 82 PM-2.5 보통 83 O₃
2019-04-22 13시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 78 O₃ 보통 79 PM-2.5 보통 81 O₃
2019-04-22 12시 보통 77 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 77 O₃ 보통 79 PM-2.5 보통 79 O₃
2019-04-22 11시 보통 77 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 72 O₃ 보통 77 PM-2.5 보통 82 O₃
2019-04-22 10시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 68 O₃ 보통 77 PM-2.5 보통 79 O₃
2019-04-22 09시 보통 77 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 68 O₃ 보통 77 PM-2.5 보통 67 O₃
2019-04-22 08시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 66 PM-2.5
2019-04-22 07시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 69 O₃
2019-04-22 06시 보통 82 PM-2.5 보통 82 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 69 PM-2.5
2019-04-22 05시 보통 82 PM-2.5 보통 82 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 72 PM-2.5
2019-04-22 04시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 77 PM-2.5
2019-04-22 03시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 79 PM-2.5
2019-04-22 02시 보통 77 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 66 PM-2.5 보통 82 PM-2.5
2019-04-22 01시 보통 79 PM-2.5 보통 79 PM-2.5 보통 69 PM-2.5 보통 72 PM-2.5 보통 82 PM-2.5
2019-04-21 24시 보통 77 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 64 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 74 PM-2.5
2019-04-21 23시 보통 78 NO₂ 보통 79 PM-2.5 보통 66 O₃ 보통 72 PM-2.5 보통 69 PM-2.5
2019-04-21 22시 보통 74 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 78 O₃ 보통 69 PM-2.5 보통 66 PM-2.5
2019-04-21 21시 보통 74 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 73 O₃ 보통 66 PM-2.5 보통 76 O₃
2019-04-21 20시 보통 74 PM-2.5 보통 77 PM-2.5 보통 72 O₃ 보통 64 PM-2.5 보통 78 O₃
2019-04-21 19시 보통 72 PM-2.5 보통 74 PM-2.5 보통 81 O₃ 보통 72 O₃ 보통 82 O₃

전체메뉴보기

대기질자료

예·경보

대기환경정보

자료실

알림사항